T7. Th3 25th, 2023

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

Đọc báo 24h

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼C̼C̼
N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼”̼c̼h̼ù̼a̼”̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼P̼.̼5̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼A̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
Đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ủ̼a̼.̼

Đọc báo 24h

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼C̼C̼
V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ó̼”̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼
L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼D̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *