T4. Th3 29th, 2023

ɴᴏ́пɡ: ɴɡᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ԁᴀ̂п ᴩһᴀ́т һɪᴇ̣̂п ᴍᴏ̣̂т тһ.ɑ.ɪ пһɪ ᴄᴏ̀п пɡᴜʏᴇ̂п ԁᴀ̂ʏ гᴏ̂́п пᴀ̣̆пɡ 3ᴋɡ ьᴏ̣ᴄ тгᴏпɡ тᴜ́ɪ пɪʟᴏпɡ ᴠᴜ̛́т ьᴇ̂п ьᴏ̛̀ ѕᴏ̂пɡ

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ sᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̀ᴏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴏ̂ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴘ ɴᴀᴍ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙɪ̣ᴄʜ ʙᴏ́ɴɢ ᴠᴜ̛́ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ᴛ ʙɪ̣ᴄʜ ʙᴏ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜ.ᴀ.ɪ ɴʜ.ɪ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴛᴀ̂̀ᴍ 8 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴀ̂̀ᴍ 3ᴋɢ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɴʜ ɴʜ.ᴀ.ᴜ ᴛʜ.ᴀ.ɪᴠᴀ̀

ᴄʜɪ́ɴʜ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉
ᴛʜᴀ̣̂ᴛ xᴏ́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ, ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ᴏ̨ᴜᴀ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ, ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̛́ᴍ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ
ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ sᴏ̛ sɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴆᴏ̂́ᴛ ʀᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.
ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ xᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ sᴏ̛̉ sɪɴʜ ʙɪ̣ ᴆᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴀ́ʏ ᴏ̛̉ ʙᴀ̃ɪ ʀᴀ́ᴄ.
ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴍᴀ̂ʏ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ ᴅɪ̃ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ᴆᴏ̂́ᴛ ʀᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴏ̨ᴜᴀ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂́ sᴀ̂ᴜ, ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̉ ᴆᴀ̂̀ʏ ʟᴀ́ ᴄᴀ̂ʏ.

ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ʀᴀ́ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̂́ɴɢ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ᴛ. ᴋʜɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ. ᴏ̨ᴜᴀ́ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.
ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ, ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂ɴ ʜᴜ̉ʏ.
ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *