T5. Th6 8th, 2023

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼3̼5̼m̼:̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼/̼V̼O̼V̼-̼Đ̼B̼S̼C̼L̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼/̼V̼O̼V̼-̼Đ̼B̼S̼C̼L̼)̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼(̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ể̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼)̼

Không có mô tả.

̼”̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼”̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼c̼ọ̼c̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼/̼V̼O̼V̼-̼Đ̼B̼S̼C̼L̼)̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼-̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼/̼V̼O̼V̼-̼Đ̼B̼S̼C̼L̼)̼

Không có mô tả.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼L̼.̼H̼.̼N̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

Không có mô tả.

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼5̼c̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼m̼.̼(̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼M̼a̼p̼)̼

̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼)̼

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼)̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *